CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Cập nhật: Ngày 13 tháng 03 năm 2018

Trang web này và các hội thảo trực tuyến của GSK được lưu trữ hoặc được quảng bá trên trang web này (sau đây gọi chung là “Trang Web”) là tài sản của tập đoàn GSK (“GSK”). Bằng việc sử dụng Trang Web này, bạn đồng ý với Các Điều Khoản Sử Dụng này. Nếu không đồng ý, vui lòng không sử dụng Trang Web này.

GSK có toàn quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hoặc bớt một phần của Các Điều Khoản Sử Dụng này vào bất kỳ lúc nào. Bạn có trách nhiệm định kỳ kiểm tra sự thay đổi của Các Điều Khoản Sử Dụng. Bạn có thể truy cập Các Điều Khoản Sử Dụng tại liên kết ở cuối Trang Web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Web sau khi Các Điều Khoản Sử Dụng được cập nhật sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp thuận và tuân theo những sự thay đổi này.

Thông tin trên Trang Web này chỉ mang mục đích thông tin tham khảo và giáo dục. Trang Web này có thể cung cấp thông tin về những điều kiện y tế và phương pháp điều trị. Nếu bạn là một Nhân Viên Y Tế, thông tin trên Trang Web này không nhằm mục đích thay thế cho quyết định điều trị của bạn. Nếu bạn có tình trạng bệnh lý, bạn nên tìm hướng dẫn y tế từ một người hành nghề dược đủ tiêu chuẩn. Thông tin trên Trang Web này không nhằm mục đích cung cấp cho bạn những lời khuyên hay khuyến nghị y tế cụ thể.

Dành cho Nhân Viên Y Tế / Người dùng được cấp quyền

Trang Web này có một phần nội dung dành cho công chúng, và một phần riêng dành cho Nhân Viên Y Tế. “Nhân Viên Y Tế” được hiểu là cá nhân có chứng chỉ hành nghề để hoạt động như một Nhân Viên Y Tế tại Việt Nam, có thể kê toa thuốc, cung ứng hoặc quản lý thuốc hoặc các thiết bị y tế.

DÀNH RIÊNG CHO NHÂN VIÊN Y TẾ: Xin lưu ý rằng thông tin kê toa được chấp thuận phải hướng dẫn việc sử dụng hợp lý tất cả các loại thuốc. Trước khi kê toa thuốc, Nhân Viên Y Tế nên tham khảo thông tin kê toa đã được chấp thuận cho thuốc đó ở đất nước của họ.

Tài khoản, Mật khẩu, Bảo mật

Nếu bạn chọn mở một tài khoản (bao gồm thiết lập Tên Đăng Nhập và Mật Khẩu), bạn phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của thông tin tài khoản của bạn và tất cả các hoạt động xảy ra từ tài khoản của bạn.

Các Điều Khoản Sử Dụng Hội Thảo Trực Tuyến

Khi bạn tham dự một hội thảo trực tuyến trên Trang Web này, danh tính của bạn và những thông tin khác mà bạn sử dụng khi đăng ký có thể nhìn thấy bởi những người tham dự khác. Bằng việc tham dự hội thảo trực tuyến, bạn chấp thuận về việc chia sẻ này. Khi bạn tham dự hội thảo trực tuyến, vui lòng nhập tên hiển thị mà bạn muốn chia sẻ với người khác.

Bạn chấp nhận rủi ro khi sử dụng nền tảng hội thảo trực tuyến. GSK không đại diện hay đảm bảo tính chính xác, phù hợp hoặc đầy đủ của thông tin được chia sẻ bởi các bên khác trong suốt hội thảo trực tuyến. GSK sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng nền tảng hội thảo trực tuyến. Không có điều khoản nào trong tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này, hoặc nói cách khác, sẽ hạn chế trách nhiệm pháp lý của GSK đối với những tác động tiêu cực do sự sơ xuất của người sử dụng.

Ghi âm, ghi hình

Hội thảo trên web của GSK có thể được ghi âm và ghi hình. Bản ghi có thể được sử dụng bởi GSK (một phần hoặc toàn bộ), với các đối tượng tiềm năng trong tương lai theo quyết định của GSK. Ví dụ: GSK có thể đăng hội thảo trực tuyến đã được ghi lại trên các trang web của mình và được truy cập bởi các người dùng trên toàn cầu. Nếu hình ảnh, giọng nói của bạn được ghi lại bởi GSK trong quá trình tham gia hội thảo trực tuyến, GSK sẽ thu thập sự chấp thuận của bạn cho việc ghi lại vào thời điểm bạn tham gia hội thảo trực tuyến. Nếu bạn không muốn được ghi âm/ghi hình, hãy tắt tiếng và không chia sẻ hình ảnh hoặc màn hình của bạn. Bạn cũng có thể chọn không tham gia hội thảo trực tuyến.

Sản phẩm toàn cầu

Trang web của tập đoàn GSK có thể chứa đựng thông tin về sản phẩm và dịch vụ của GSK trên toàn cầu. Không phải tất cả các sản phẩm và dịch vụ của GSK đều có ở mọi nơi. Một tham chiếu đến sản phẩm hoặc dịch vụ của GSK trên một trang web của GSK không ngụ ý rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đó hiện có tại địa phương của bạn.

Tính cập nhập của thông tin

GSK sẽ có những nỗ lực hợp lý để cập nhật Trang Web, nhưng một vài thông tin có thể trở nên lỗi thời theo thời gian. Trừ khi được khẳng định một cách cụ thể, GSK không đòi hỏi hay bảo đảm về tính chính xác, đầy đủ hoặc việc sử dụng thông tin trên Trang Web này.

Sử dụng và truy cập

Bạn có thể tự do sử dụng Trang Web này, nhưng bạn chỉ có thể truy cập hoặc tải tài liệu trên Trang Web này cho mục đích sử dụng cá nhân và không vì mục đích lợi nhuận. Tất cả bản quyền và các thông báo sở hữu trí tuệ khác có trong các tài liệu đã tải xuống phải được bảo quản và lưu giữ. Nếu không có sự cho phép bằng văn bản của GSK, bạn không được phép sử dụng các tài liệu trên Trang Web này cho các mục đích khác.

Quyền truy cập Trang Web này được cấp phép tạm thời và GSK có quyền thu hồi hoặc điều chỉnh dịch vụ được cung cấp trên Trang Web này mà không cần thông báo. GSK sẽ không chịu trách nhiệm nếu Trang Web này không hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào hoặc bất kỳ giai đoạn nào vì bất kỳ lý do gì. Nếu bạn vi phạm Điều Khoản Sử Dụng, GSK có quyền đình chỉ hoặc xóa bất kỳ tài khoản nào bạn đã tạo trên trang web này.

Nhãn hiệu thương mại / Quyền sở hữu

Bạn nên giả định rằng tất cả các nhãn hiệu xuất hiện trên Trang Web này, cho dù xuất hiện dưới dạng in lớn hoặc có biểu tượng nhãn hiệu thương mại, đều là nhãn hiệu của GSK, các công ty liên kết, các công ty liên quan hoặc các bên cấp phép hoặc các đối tác liên doanh, trừ khi có qui định khác. Bạn nên xác định rằng mọi thứ bạn thấy hoặc đọc trên Trang Web này được bảo vệ bởi quyền tác giả hoặc GSK đã được cấp phép sử dụng, trừ khi có ghi chú khác và không được sử dụng khi không có sự cho phép bằng văn bản của GSK, trừ khi được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng hoặc trong văn bản trên Trang Web. Không có việc cấp phép hay bất kỳ quyền sở hữu nào của tập đoàn GSK (bao gồm cả bằng sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền) hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào được thừa nhận hoặc được chuyển giao cho bạn bằng cách sử dụng Trang Web này. Việc sử dụng hoặc lạm dụng các nhãn hiệu, bản quyền, hoặc các tài liệu khác, trừ khi được cho phép ở đây, bị nghiêm cấm và có thể vi phạm quy định pháp luật về bản quyền, nhãn hiệu, hoặc các luật, quy chế hoặc quy định khác.

GSK không yêu cầu quyền sở hữu, và bất kỳ sự liên kết nào với, bất kỳ nhãn hiệu của bên thứ ba nào xuất hiện trên Trang Web này. Các nhãn hiệu của bên thứ ba này chỉ được sử dụng để xác định các sản phẩm và dịch vụ của chủ sở hữu tương ứng và sẽ không được bảo đảm hoặc chứng thực bởi GSK về việc sử dụng các nhãn hiệu này.

Không cam kết về liên kết trang web của bên thứ ba

Các liên kết đến các trang web của bên thứ ba có thể được cung cấp để dành cho sự quan tâm hoặc tiện lợi để tham chiếu của người sử dụng Trang Web này. GSK không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web không thuộc GSK và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin hoặc ý kiến chứa trong trang web của bên thứ ba hoặc vi phạm hoặc bỏ sót trong các chính sách bảo mật của bên thứ ba.

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Trừ các thông tin được bảo vệ bởi chính sách An Toàn và Bảo Mật của chúng tôi, bất kỳ thông tin hoặc tài liệu bạn truyền tải tới hoặc thông qua trang web, bao gồm những nội dung trong hội thảo trực tuyến như dữ liệu, câu hỏi, ý kiến, ý tưởng, bí quyết hay những thông tin tương tự, sẽ được xem là không bảo mật và không mang tính sở hữu. GSK sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với những thông tin được liệt kê như trên và sẽ được tự do sử dụng, tiết lộ, sao chép hoặc xuất bản thông tin này mà không giới hạn dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả mục đích thương mại, và không phải chi trả cho người chia sẻ. Thông tin bạn chia sẻ trong một hội thảo trực tuyến cũng có thể được chia sẻ cho những người tham dự khác.

Trách nhiệm

Trừ khi bị pháp luật cấm và ngoại trừ bất kỳ bảo đảm nào được quy định rõ ràng trong Điều khoản Sử Dụng này, mọi điều kiện, bảo hành, bảo đảm, quyền hoặc trách nhiệm pháp lý được quy định trong Các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc được pháp luật quy định đều bị loại trừ.

Bạn chấp nhận rủi ro của riêng bạn cho việc sử dụng Trang Web này và trong bất kỳ trường hợp nào GSK sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại (bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả, gián tiếp hoặc thiệt hại hoặc tổn thất do mất mát lợi nhuận, dữ liệu bị mất hoặc gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc bạn truy cập, sử dụng hoặc không có khả năng truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong nội dung của nó. Điều này bao gồm các thiệt hại cho máy tính hoặc tài sản khác của bạn, bao gồm cả các nguyên nhân gây ra bởi vi rút máy tính hoặc bất kỳ tài liệu có hại về công nghệ nào có thể lây nhiễm vào máy tính của bạn hoặc tài sản khác do sử dụng trang này, và bao gồm việc tải xuống bất kỳ tệp hoặc nội dung nào từ Trang Web này.

Không phải một lời mời để đầu tư

Không có nội dung nào trên trang web này tạo thành một lời mời hoặc lời đề nghị để đầu tư hoặc kinh doanh chứng khoán hoặc ADRs của GSK. Đặc biệt, kết quả và sự phát triển thực tế có thể khác biệt so với bất kỳ sự dự báo, ý kiến hoặc sự mong đợi được thể hiện trên trang web này, và những hoạt động trước đây của giá chứng khoán không được dựa vào như một lời hướng dẫn để thực hiện trong tương lai.

Các tiêu đề được sử dụng trong Điều Khoản Sử Dụng này chỉ nhằm mục đích tiện lợi và không được sử dụng để xác định ý nghĩa hoặc cách diễn giải các Điều Khoản Sử Dụng này.