ข้อกำหนดการใช้งาน

เท็มเพลท เวอร์ชั่น วันที่ 5 มีนาคม 2018

เว็บไซต์นี้และการสัมมนาออนไลน์ของ GSK (GSK webinars) ที่ GSK เป็นผู้ดำเนินการหรือจัดให้มีการประชาสัมพันธ์อยู่บนเว็บไซต์นี้ (รวมกันเรียกว่า “เว็บไซต์” (Site)) เป็นทรัพย์สินของ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (“GSK”) ท่านตกลงว่า การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าวกรุณาหยุดการเข้าใช้เว็บไซต์นี้

GSK ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อความใดๆ ในข้อกำหนดการใช้งานนี้เมื่อใดก็ได้ ตามที่ GSK เห็นสมควร ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของท่านที่ต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นระยะ ท่านสามารถเรียกดูข้อกำหนดการใช้งานผ่านไฮเปอร์ลิงค์ที่ด้านล่างของเว็บเพจนี้ การที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานใดๆ ถือว่าท่านตกลงและมีข้อผูกพันตามที่ได้มีการแก้ไขไว้ดังกล่าว

ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต

เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์เท่านั้น โดยการใช้แพลตฟอร์มนี้ ท่านได้ให้การรับรองว่าท่านมีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเป็นบุคคลากรทางการแพทย์ในประเทศที่เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่

สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์เท่านั้น: โปรดทราบว่า ท่านต้องใช้ข้อมูลการสั่งยาที่ได้รับการอนุมัติเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ยาอย่างเหมาะสม ก่อนการสั่งจ่ายยาใดๆ ท่านควรศึกษาข้อมูลการสั่งยาที่ได้รับอนุมัติแล้วสำหรับยาในประเทศของท่าน

บัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และความปลอดภัย

หากท่านเปิดบัญชีผู้ใช้งาน (รวมถึงการตั้งค่ากำหนด ID และรหัสผ่าน) ท่านมีความรับผิดชอบทั้งหมดต่อการรักษาความลับของข้อมูลที่ท่านมีอยู่ในบัญชีผู้ใช้งาน และต่อกิจกรรมทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของท่าน

ข้อกำหนดการใช้งานของระบบสัมมนาออนไลน์ (Webinar)

เมื่อท่านเข้าร่วมในการสัมมนาออนไลน์ที่ GSK เป็นผู้ดำเนินการหรือจัดให้มีการประชาสัมพันธ์อยู่บนเว็บไซต์นี้ ข้อมูลการระบุตัวตน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของท่านที่ท่านได้ให้ไว้ขณะลงทะเบียนอาจปรากฏแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่น ท่านตกลงว่า เมื่อท่านเข้าร่วมในการสัมมนาออนไลน์นี้ ท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ โปรดพิมพ์ชื่อที่ท่านต้องการให้ปรากฏแก่ผู้เข้าใช้รายอื่น

การใช้แพลตฟอร์มการสัมมนาออนไลน์ถือเป็นความเสี่ยงของท่าน ทั้งนี้ GSK ไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีการแชร์โดยฝ่ายอื่นๆ ในระหว่างการสัมมนาแต่ประการใด GSK ไม่ต้องรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้แพลตฟอร์มการสัมมนาออนไลน์นี้ และไม่มีสิ่งใดในข้อความปฏิเสธการรับผิดนี้หรือที่เป็นอย่างอื่นจะจำกัดความรับผิดของ GSK สำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคลอันมีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อของ GSK เอง

การบันทึก

อาจมีการบันทึกการสัมมนาออนไลน์ของ GSK ทั้งนี้ GSK อาจจะใช้การบันทึกดังกล่าว (บางส่วนหรือทั้งหมด) กับผู้ชมในอนาคตได้ตามดุลยพินิจของ GSK ตัวอย่างเช่น GSK อาจจัดให้มีการเผยแพร่บันทึกการสัมมนาออนไลน์ลงในเว็บไซต์ต่างๆ ของ GSK ซึ่งผู้ชมจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ หากจะมีการบันทึกภาพ เสียง และ/หรือ สิ่งที่คล้ายคลึงกันอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ของท่าน GSK จะขอความยินยอมของท่าน ณ เวลาที่ท่านเข้าสู่การสัมมนาออนไลน์ หากท่านไม่ต้องการให้มีการบันทึกดังกล่าว ท่านต้องเงียบเสียงและห้ามแชร์ภาพหรือหน้าจอของท่าน หรือท่านอาจเลือกที่จะไม่มีส่วนร่วมในการสัมมนาทางออนไลน์ก็ได้

ความเหมาะสมเรื่องเวลาของข้อมูล

GSK ได้ใช้ความพยายามตามความเหมาะสมเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ GSK ให้ทันสมัย อย่างไรก็ตามข้อมูลบางรายการอาจล้าสมัยเมื่อเวลาผ่านไป GSK ไม่สามารถที่จะทำการรับประกันหรือรับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสมบูรณ์ หรือความทันสมัยของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการแชร์ผ่านช่องทางการสัมมนาออนไลน์ ทั้งนี้ ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้มีการจัดให้ตามที่เป็นอยู่

การใช้และการเข้าถึง

ท่านสามารค้นดูเว็บไซต์นี้ได้อย่างอิสระ แต่ท่านจะสามารถเข้าถึงหรือดาวน์โหลดเนื้อหาในเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าเท่านั้น ลิขสิทธิ์ทั้งหมดและประกาศเกี่ยวกับสิทธิความเป็นเจ้าของอื่นๆ ที่อยู่ในเนื้อหาหรือข้อมูลที่ดาวน์โหลดจะต้องได้รับการสงวนและคงไว้ในลักษณะเดิม ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยปราศจากการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจาก GSK

การอนุญาตให้เข้าใช้เว็บไซต์นี้เป็นการให้อนุญาตในลักษณะชั่วคราว และ GSK ขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการให้บริการในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้า GSK ไม่ต้องรับผิดด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามหากเว็บไซต์นี้ไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง GSK ขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานใดๆ ที่ท่านได้จัดทำไว้ในเว็บไซต์นี้หากท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

เครื่องหมายการค้า/สิทธิความเป็นเจ้าของ

ท่านควรคำนึงว่าเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะไม่ได้ปรากฏหรือปรากฏอยู่ในรูปแบบภาพขนาดใหญ่หรือสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า ล้วนแต่เป็นเครื่องหมายการค้าของ GSK บริษัทในเครือของ GSK บริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้ใบอนุญาตหรือผู้ร่วมทุนของ GSK เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ท่านควรคำนึงว่าทุกอย่างที่ท่านเห็นหรืออ่านในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ หรือ GSK ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น และไม่สามารถนำไปใช้ได้ยกเว้นเป็นกรณีตามที่เขียนระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GSK ทั้งนี้ ไม่ได้มีการมอบสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ใดๆ (รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์) ของกลุ่มบริษัท GSK หรือบุคคลภายนอกให้แก่ท่านโดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ การใช้หรือการนำเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือเนื้อหาอื่นๆ ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมถือเป็นข้อห้ามอย่างชัดเจนและอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายอื่นๆ กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื่นๆ ได้

GSK ไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเครื่องหมายการค้าของบุคคลภายนอกใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เครื่องหมายการค้าของบุคคลภายนอกดังกล่าวมีไว้เพื่อใช้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์และบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น GSK ไม่ได้ให้การสนับสนุนและรับรองใดๆ โดยการใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้น

ไม่มีการรับรอง

ลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เว็บไซต์นี้เท่านั้น GSK จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ GSK จัดให้มีลิงค์เชื่อมโยง และ GSK ไม่ต้องมีความรับผิดต่อข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆ ในเว็บไซต์นั้น หรือการละเมิดหรือละเลยต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าว

ข้อมูลที่ท่านจัดส่งให้เรา

ยกเว้นข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองโดยคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา การสื่อสารหรือเนื้อหาใดๆ ที่ท่านส่งต่อผ่านเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูล คำถาม ความคิดเห็น ความคิด องค์ความรู้ หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันที่ท่านส่งต่อระหว่างการสัมมนาออนไลน์จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่ได้รับความคุ้มครองในเรื่องกรรมสิทธิ์

GSK ไม่มีข้อผูกพันใดๆ ต่อข้อมูลนั้น และสามารถที่จะใช้ เปิดเผย ทำซ้ำ หรือตีพิมพ์ ข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่มีการจำกัดประเภท รวมถึงการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ใช้เว็บไซต์เพื่อสิทธิในการกระทำดังกล่าว ผู้เข้าร่วมสัมมนารายอื่นอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ท่านแชร์ในระหว่างการสัมมนาออนไลน์นั้นได้เช่นเดียวกัน

ความรับผิด

ให้ถือว่าเงื่อนไข การรับรอง การรับประกัน สิทธิ หรือความรับผิดใดๆ ซึ่งอาจตีความได้จากข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือที่มีการกำหนดไว้ตามกฎหมายนั้น ไม่ให้มีผลใช้บังคับ ยกเว้นเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดห้าม หรือเป็นกรณีที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของท่าน GSK จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียและเสียหายทั้งทางตรง ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เกิดขึ้นในภายหลัง ทางอ้อม ที่เกี่ยวกับการลงโทษ หรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากการสูญเสียกำไร ข้อมูลสูญหาย หรือธุรกิจที่หยุดชะงัก) ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง การใช้ หรือการไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ หรือข้อผิดพลาด หรือการละเว้นใดๆ ในเนื้อหาของเว็บไซต์ ทั้งนี้ รวมถึงความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของท่าน ทั้งที่มีสาเหตุมาจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะทำให้คอมพิวเตอร์และหรือทรัพย์สินอื่นๆ ของท่านที่ปรากฏบนบัญชีผู้ใช้ของเว็บไซต์นี้เกิดปัญหา รวมถึงการดาวน์โหลดไฟล์ใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ จากเว็บไซต์นี้

หัวข้อต่างๆ ที่ใช้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีการใช้ในการกำหนดความหมายหรือการแปลความหมายของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้แต่ประการใด