Pogoji uporabe spletne strani GSK

Zadnjič posodobljeno: 31.05.2020

Upravljalec te spletne strani je GLAXOSMITHKLINE d.o.o., družba za promet s farmacevtskimi izdelki, Ljubljana, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, matična številka: 1824937000 (v nadaljevanju »GSK«).

Z uporabo spletne strani soglašate s pogoji uporabe, ki so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju. Če se s pogoji uporabe ne strinjate, spletne strani ne uporabljajte.

GSK si pridržuje pravico kadarkoli po lastni presoji spremeniti, dodati ali odstraniti posamezna določila teh pogojev uporabe.

Odgovornost uporabnika spletne strani je, da pogoje uporabe redno spremlja in se seznani z njihovimi morebitnimi spremembami. Pogoji uporabe in njihove spremembe so dosegljivi na povezavi, ki se nahaja na dnu spletne strani. V primeru, ko katerakoli sprememba teh pogojev uporabe spletne strani na kakršenkoli način vpliva na varstvo osebnih podatkov, je pred nadaljnjo uporabo spletne strani obvezna pridobitev izrecnega soglasja uporabnika s temi spremembami na način potrditve polja »Prebral sem in strinjam se s pogoji uporabe spletne strani«. V primerih, ko sprememba pogojev uporabe spletne strani ne vpliva na varstvo osebnih podatkov, pomeni nadaljnja uporaba spletne strani izrecno strinjanje s spremenjenimi pogoji uporabe.

Zdravstvene informacije

Na spletni strani so lahko dostopne informacije o zdravstvenih stanjih in njihovem zdravljenju.

Nobena informacija na tej spletni strani ne pomeni zdravstvenega nasveta ali priporočila in se ne sme uporabljati kot podlaga za kakršnokoli osebno odločitev ali ukrepanje. Zdravstveni nasveti morajo biti vedno pridobljeni s strani ustrezno kvalificiranega zdravstvenega delavca.

GSK ne zagotavlja, da je vsebina spletne strani primerna ali na voljo za uporabo zunaj državnih meja Republike Slovenije. Uporabniki, ki dostopajo do spletne strani iz drugih lokacij, to storijo na lastno pobudo in so odgovorni ravnati skladno in v obsegu z lokalnimi zakoni.

Dostopnost izdelkov

Spletna stran vsebuje informacije o izdelkih in storitvah, ki morda niso na voljo v vseh državah sveta. Sklicevanje na izdelek ali storitev ne pomeni, da je ali da bo tak izdelek ali storitev na voljo v državi iz katere uporabnik dostopa do spletne strani.

Omejitev uporabe informacij

GSK si prizadeva k pravočasnim posodobitvam spletne strani, vendar lahko nekatere informacije, ki so na njej objavljene, s časom postanejo nezanesljive. GSK ne daje nobenih jamstev in ne prevzema odgovornosti za zanesljivost, točnost, primernost, popolnost in pravočasnost informacij, objavljenih na spletni strani.

Dostop do spletne strani je namenjen začasni uporabi spletne strani s strani uporabnikov. GSK lahko kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog, brez predhodnega obvestila, spremeni spletno stran ali njeno vsebino oziroma storitev, ki jo na spletni strani ponuja. GSK ne odgovarja, če spletna stran iz kakršnegakoli razloga ne deluje ali ni dosegljiva.

Pravice intelektualne lastnine

Imetnik vseh avtorskih pravic na delih, ki so na kakršenkoli način prikazana in vključena v spletno stran, ne glede na njihov format, je GSK oziroma njegova podružnica, povezana oseba, dajalec licence ali t.i. joint venture, razen če je pri posameznem avtorskem delu izrecno navedeno drugače.

Velja, da je vse kar je objavljeno na spletni strani zaščiteno z avtorskimi pravicami oziroma, da GSK razpolaga z ustreznim dovoljenjem za objavo in uporabo, razen če ni navedeno drugače. Prav tako velja, da brez pisnega soglasja GSK vsebina spletne strani ne sme biti uporabljena, razen v primerih in pod pogoji, ki so določeni v teh pogojih uporabe.  

Uporabniki lahko preberejo, si ogledajo, natisnejo, prenesejo in kopirajo vsebino  spletne strani za lastno, nekomercialno rabo, vendar le, če spletno stran navedejo kot vir in na gradivo priložijo naslednjo izjavo o avtorskih pravicah: “Vse pravice pridržane. GSK d.o.o., Ljubljana”. Vsaka drugačna uporaba vsebine in gradiv je izrecno prepovedana.

Z uporabo te spletne strani ni podeljena nobena licenca ali prenesena katerakoli pravica s strani GSK skupine (vključno s patenti, blagovnimi znamkami in avtorsko pravico) uporabniku ali katerikoli tretji osebi. Vsakršna uporaba blagovnih znamk, avtorskih pravic ali drugih pravic na gradivu, razen če drugače navedeno, je izrecno prepovedana in lahko pomeni kršitev Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, Zakona o industrijski lastniki ter drugih predpisov in pravil.

GSK ne zatrjuje imetništva ali kakršnekoli povezave z blagovno znamko tretje osebe, objavljeno na tej spletni strani. Blagovne znamke tretjih oseb so objavljene zgolj z namenom identifikacije proizvodov in storitev z njihovim lastnikom oziroma proizvajalcem. Uporabe teh blagovnih znamk s strani GSK, ne pomeni kakršnegakoli sponzorstva ali odobritve s strani GSK.

Omejitev odgovornosti

Ta spletna stran lahko vsebuje spletne povezave do spletnih strani tretjih oseb (»druge spletne strani«). Ob obisku drugih spletnih strani je odgovornost GSK za vse primere izključena. Druge spletne strani lahko vsebujejo drugačne politike zasebnosti in pogoje uporabe zato preberite pogoje uporabe in izjavo o varovanju zasebnosti drugega spletnega mesta. GSK ne prevzema odgovornosti za vsebino drugih spletni strani ali za tam navedene informacije in mnenja ter ne odgovarja za kršitve ali opustitve, vsebovane v pravilniku o varovanju zasebnosti.

Uporaba spletne strani je na lastno odgovornost in GSK v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, izhajajočo iz dostopa in uporabe ali nezmožnosti dostopa in uporabe spletne strani ali kakršnihkoli napak oziroma opustitev v vsebini spletne strani. To vključuje škodo, ki bi nastala na vašem računalniku ali drugi lastnini, vključno s škodo nastalo zaradi računalniških virusov ali drugih tehnologiji škodljivih vplivov, ki lahko prizadenejo vaš računalnik ali drugo lastnino, vključno s shranjevanjem kakršnihkoli datotek ali druge vsebine s spletne strani.

Politika zasebnosti

GSK spoštuje zasebnost uporabnikov spletne strani. Nadaljnje informacije o vaših pravicah in obveznostih v zvezi s podatki, objavljenimi na tej spletni strani, najdete v Izjavi o varovanju zasebnosti.

Razen informacij, ki so zajete v Izjavi o varovanju zasebnosti, se nobeno sporočilo ali gradivo, ki nam ga posredujete preko spletne strani ali drugače, vključno s podatki, vprašanji, komentarji, idejami, know-how ali podobno, ne obravnava kot zasebno ali lastno uporabnikom spletne strani. GSK ne prevzema odgovornosti glede tovrstnih informacij in jih lahko prosto uporablja, razkriva, reproducira ali objavlja brez omejitev, vključno v komercialne namene in ne da bi uporabnikom za to dala kakršnokoli denarno nadomestilo.

Pravo in reševanje sporov

Za te pogoje uporabe in uporabo spletne strani se uporablja pravo Republike Slovenije. Za spore, povezane z uporabo spletne strani, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Naslovi, uporabljeni v teh pogojih uporabe so namenjeni zgolj preglednosti in ne vplivajo na pomen, vsebino ali razlago teh pogojev uporabe.