GSK Användarvillkor

Uppdaterad 18 maj 2016

Information för hälso- och sjukvårdsperonal

Denna webbplats kan innehålla information om sjukdomstillstånd och behandling. GSK gör inga utfästelser om att materialet på webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför territoriet för den tilltänkta målgruppen. De som väljer att besöka denna webbplats från andra platser gör det på eget initiativ och ansvarar för att följa lokal lagstiftning, om och i den utsträckning lokal lagstiftning är tillämplig. Dessutom ska inget på denna webbplats tolkas som någon form av medicinsk rådgivning eller rekommendation, och ska inte ligga till grund för något beslut eller åtgärd. Specifik medicinsk rådgivning bör alltid inhämtas från en legitimerad läkare.

GSK vidtar rimliga åtgärder för att uppdatera denna webbplats, men viss information kan bli inaktuell med tiden. Förutom där det uttryckligen anges gör GSK inga anspråk på eller garanterar att informationen på denna webbplats är riktig, fullständig eller användbar.

ENDAST FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL: Observera att godkänd förskrivningsinformation måste vara vägledande för lämplig användning av alla läkemedel. Före förskrivning av läkemedel bör hälso- och sjukvårdspersonal konsultera den godkända förskrivningsinformationen för det aktuella läkemedlet i sitt land.

Hypertextlänkar

Denna webbplats kan länka till andra webbplatser på Internet, inklusive webbplatser för GSK-bolag i andra länder. Se till att du läser de allmänna villkoren och integritetspolicyn på de webbplatser från GSK eller tredje part som du länkar. GSK är inte ansvarig för, rekommenderar inte och åtar sig inget ansvar för någon information eller åsikt som återfinns på någon tredje parts webbplats.

Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter i materialet på denna webbplats tillhör GSK-koncernen, eller så har GSK beviljats tillstånd att använda sådant material, om inget annat särskilt anges. Mångfaldigande av delar av eller hela innehållet i någon form är förbjudet på annat sätt än i enlighet med följande tillstånd.

Du får läsa, visa, skriva ut, ladda ner och kopiera material på denna webbplats för personligt och icke-kommersiellt bruk, men bara om du anger webbplatsen som källan till materialet och inkluderar upphovsrättstexten “© GSK-företagsgruppen, samtliga rättigheter förbehållna”. Om inget annat särskilt anges är ingen annan användning av materialet tillåten.

Ingenting på denna webbplats ska tolkas som överlåtelse av någon licens eller rätt till någon immateriell rättighet (inklusive patent, varumärken och upphovsrätt) från GSK-koncernen eller någon tredje part.

GSK gör inga anspråk på äganderätt till, eller någon anknytning till, någon tredje parts varumärken som återfinns på denna webbplats. Sådana tredje parters varumärken används endast för att identifiera de produkter och tjänster som tillhör respektive innehavare och användningen av varumärkena ska inte tolkas som någon sponsring eller uppmuntran från GSK:s sida.

Användning av information

Meddelanden från användare eller annat material som skickas via Internet, som publicerats på en GSK-webbplats eller på annat sätt (dock inte sådana meddelanden som innehåller personlig och/eller hälsorelaterad information, som omfattas av GSK:s integritetspolicy) anses vara icke-konfidentiell och ej upphovsrättsskyddad, och GSK har ingen skyldigheter av något slag i förhållande till sådan information. GSK ska ha rätt att använda denna information för de ändamål som GSK anser lämpliga, inklusive mångfaldigande och publicering, och kan använda alla idéer, koncept, know-how eller tekniker som ingår i sådan information för vilket ändamål som helst, inklusive kommersiella ändamål, utan att behöva betala någon ersättning till användarna för denna rätt.

Integritet

GSK respekterar sina webbplatsbesökares integritet. Läs i GSK:s integritetspolicy för en beskrivning av dina rättigheter och skyldigheter när det gäller information som lämnas på denna webbplats.

Ingen inbjudan till att ingå avtal

Ingenting på denna webbplats utgör en inbjudan till eller ett erbjudande om att investera i eller handla med GlaxoSmithKline-värdepapper. Vad gäller faktiska resultat och utveckling kan detta särskilt skilja sig avsevärt från alla prognoser, uppfattningar eller förväntningar som eventuellt kan uttryckas på denna webbplats, och värdepapprens tidigare prisutveckling får inte tas som vägledning för hur de utvecklas i framtiden.

SE/CORPC/0013/16j