GSK mājaslapas lietošanas noteikumi

Atjaunināts:2018. gada 13. februārī.

Šī mājaslapa un vebināri, ko uztur šajā mājaslapā (turpmāk ‘’Vietne’’) ir SIA GSK Latvia īpašums (turpmāk tekstā ‘’GSK’’). Izmantojot šo Vietni, Jūs piekrītat šiem lietošanas noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat, neizmantojiet šo Vietni.

GSK patur sev tiesības pēc nepieciešamības mainīt, modificēt, pievienot vai izņemt daļas no šiem Lietošanas noteikumiem jebkurā laikā. Tā ir Jūsu atbildība periodiski pārbaudīt Lietošanas noteikumus, lai konstatētu izmaiņas. Jūs varat piekļūt Lietošanas noteikumiem, izmantojot saiti mājaslapas apakšējā daļā. Vietnes turpmāka izmantošana pēc Lietošanas noteikumu atjaunošanas nozīmēs, ka Jūs piekrītat veiktajām izmaiņām.

Mājaslapas sniegtā informācija ir vispārīga un tiek sniegta tikai izglītojošos nolūkos. Mājaslapa var saturēt informāciju par medicīniskiem stāvokļiem un to ārstēšanu. Nekas šajā mājaslapā nav jāuztver kā medicīniska rakstura padoma sniegšana vai rekomendācija, un uz to nevajadzētu balstīt jebkādu lēmumu vai darbību. Pēc medicīniska rakstura padomiem vienmēr ir jāvēršas pie kvalificēta speciālista.

Lietotāji, kuriem ir tiesības izmantot Vietni

Šī mājaslapa ir paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem. Izmantojot šo platformu, Jūs apliecināt, ka Jums ir atļauja darboties kā veselības aprūpes speciālistam valstī, kurā Vietne ir paredzēta.

TIKAI VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTIEM: Lūdzu, ņemiet vērā, ka apstiprinātajai recepšu zāļu informācijai ir jāveicina atbilstoša medikamentu lietošana. Pirms izrakstīt jebkuras zāles, veselības aprūpes speciālistam ir jāiepazīstas ar Latvijas apstiprināto zāļu aprakstu.

Profili, paroles, drošība

Ja Jūs izvēlaties reģistrēt profilu (izveidojot identitāti un paroli), Jūs esat pilnībā atbildīgi par šīs informācijas konfidencialitāti un jebkurām darbībām, kas radīsies no Jūsu profila.

Vebināru lietošanas noteikumi

Piedaloties šīs Vietnes rīkotajā vebinārā, Jūs piekrītat ka citi vebināra dalībnieki var redzēt Jūsu identitāti un citus personas datus (vārdu, uzvārdu), ko sniedzāt, reģistrējoties pasākumam. Pievienojoties vebināram, lūdzu, ievadiet vārdu, kuru Jūs vēlaties padarīt redzamu citiem vebināra apmeklētājiem.

Vebināra platformas izmantošana ir Jūsu pašu risks. GSK negarantē par vebināra laikā sniegtās informācijas precizitāti, atbilstību vai pilnīgumu, un GSK nav atbildīgs par nekādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas ir radies no vebināra platformas izmantošanas. Nekas šajā atrunā neierobežos GSK atbildību par personisku kaitējumu, kas ir radies no paša neuzmanības.

Ierakstīšana

GSK vebināri var tikt ierakstīti. GSK var izmantot ierakstus (pilnībā vai daļēji) ar nākotnes auditorijām pēc GSK izvēles. Piemēram, GSK var izvietot ierakstītu vebināru savā mājaslapā, kam var piekļūt arī globālā auditorija. Ja GSK ierakstīs Jūsu attēlu, balsi un/vai līdzību saistībā ar Jūsu dalību vebinārā, GSK atsevišķi lūgs Jūsu piekrišanu par ierakstīšanu, kad Jūs pievienosieties vebināram. Ja Jūs nevēlaties tikt ierakstīts, izslēdziet mikrofonu un kameru. Jūs arī varat pamest vebināru.

Pasaules mēroga preces

GSK korporatīvās mājaslapas satur informāciju par tās pasaules mēroga precēm un pakalpojumiem, ne visi no tiem ir pieejami visās vietās. Atsauce uz GSK preci vai pakalpojumu GSK mājaslapā nenozīmē, ka šāda prece vai pakalpojums ir vai būs pieejams Jūsu atrašanās vietā.

Informācijas savlaicīgums

GSK pielieto pamatotas pūles, lai atjaunotu mājaslapu, taču var būt informācija, kas ar laiku var novecot. GSK nav spējīgs sniegt un nesniedz garantiju par mājaslapā esošās informācijas uzticamību, precizitāti, piemērotību, pilnīgumu vai savlaicīgumu, ieskaitot to informāciju, ko izplata vebinārā. Informācija šajā mājaslapā ir sniegta, kāda tā ir.

Izmantošana un Pieeja

Jūs varat brīvi pārlūkot šo mājaslapu, bet Jūs varat tikai piekļūt vai lejuplādēt materiālus no mājaslapas Jūsu personiskai, nekomerciālai izmantošanai. Visām autortiesībām un citām intelektuālā īpašuma tiesībām, ko satur lejuplādētie materiāli, jābūt saglabātiem un paturētiem. Bez GSK rakstveida atļaujas cita veida mājaslapā sniegtā materiāla izmantošana nav atļauta.

Preču zīmes/Intelektuālā īpašuma tiesības

Visas preču zīmes, kas parādās šajā mājaslapā neatkarīgi no tā, vai tās parādās lielā drukā vai ar preču zīmes simbolu, pieder GSK, tās saistītajiem uzņēmumiem, licencētājiem vai kopuzņēmuma partneriem, ja vien nav norādīts citādāk. Viss, ko Jūs redzat vai lasāt šajā mājaslapā ir aizsargāts ar autortiesībām vai GSK ir sniegusi atļauju Jums to izmantot, ja vien nav norādīts pretējais, kā arī nevar tikt izmantots citā veidā kā norādīts Lietošanas noteikumos vai mājaslapas tekstā bez GSK rakstveida atļaujas. Neviena GSK grupas kompāniju licence vai intelektuālā īpašuma tiesības (ieskaitot patentus, preču zīmes un autortiesības), vai jebkuras citas puses tiesības netiek Jums piešķirtas, izmantojot šo mājaslapu. Šo preču zīmju, autortiesību vai citu materiālu izmantošana vai nepareiza izmantošana, izņemot, kas ir šeit atļauts, ir viennozīmīgi aizliegts un tas var tikt uztverts kā autortiesību, preču zīmju vai citu likumu, statūtu vai regulējuma pārkāpums.

GSK neapgalvo, ka tai pieder vai tai ir jebkāda saistība ar jebkuru trešo pušu preču zīmēm, kas parādās šajā mājaslapā. Šādas trešo pušu preču zīmes tiek izmantotas tikai, lai identificētu preces un pakalpojumus no to attiecīgajiem īpašniekiem, un no tā nevar secināt, ka GSK ieteiktu šos produktus vai tiktu sponsorēts.

Nekāds atbalsts

Saites uz trešo pušu vietnēm var tikt sniegtas Vietnes lietotāju interesei vai ērtībai. GSK neuzņemas atbildību par mājaslapu saturu, uz kurām GSK sniedz saites un neuzņemas atbildību par informāciju vai viedokli, ko satur trešo pušu mājaslapas, kā arī par trešo pušu drošības politikas pārkāpumiem vai nolaidību.

Informācija, ko Jūs mums sniedzat

Izņemot informāciju, ko aptver mūsu Paziņojums par konfidencialitāti, jebkāda komunikācija vai materiāli, ko Jūs nododat uz vai caur mājaslapu, ieskaitot datus, jautājumus, komentārus, idejas, zinātību, vai tamlīdzīgi, un informāciju, kas ir izplatīta vebināra laikā, netiks uzskatīta par konfidenciālu un/vai saistīto ar intelektuālā īpašuma tiesībām. GSK neuzņemas nekādas saistības attiecībā uz šāda veida informāciju un var brīvi lietot, izpaust, pavairot vai publicēt šo informāciju bez jebkādiem ierobežojumiem, ieskaitot komerciālos nolūkos, nemaksājot lietotājiem par šīm tiesībām. Informācija, ko Jūs izplatāt vebināra laikā var būt pieejama arī citiem dalībniekiem.

Atbildība

Izņemot gadījumus, kad darbība ir aizliegta ar likumu un izņemot garantijas, kas ir tieši izteiktas šajos Lietošanas noteikumos, jebkurš nosacījums, garantija, tiesība vai atbildība, kas citādi būtu izteikta šajos Lietošanas noteikumos vai noteikts ar likumu, ir izslēgta.

Vietnes izmantošana ir Jūsu pašu risks un GSK nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par kaitējumiem (bez ierobežojumiem ietverot tiešu, nejaušu, izrietošu, netiešu vai soda sankciju kaitējumu vai kaitējumu, kas radies no peļņas zaudējumiem, zudušiem datiem vai biznesa apturēšanas), kas izriet no Jūsu piekļuves, izmantošanas vai nespējas piekļūt vai izmantot mājaslapu, kā arī jebkuras kļūdas vai nepilnības tās saturā. Šis ietver kaitējumu Jūsu datoram vai citam īpašumam, ieskaitot to, kas radies no datora vīrusiem vai jebkāda cita tehnoloģijām kaitējoša materiāla, kas var inficēt datoru vai citu īpašumu saistībā ar to, ka tiek izmantota šī mājaslapa, ieskaitot datu un cita satura lejupielādi no mājaslapas.

Ja starp Jums un GSK rodas kādi strīdi sakarā ar šiem Lietošanas noteikumiem vai Jūsu mājaslapas izmantošanu, tas tiks atrisināts ar pārrunām, kas tiek vestas labā ticībā. Ja šādas pūles nesekmēsies ar rezultātu, visas nesaskaņas, prasības vai strīdi tiks nodoti Latvijas Republikā Rīgas tiesu apgabala tiesās, lai strīdu izšķirtu saskaņā ar Latvijas Republikas tiesībām.

Regulējošie tiesību akti

Šo noteikumu īstenošana un mājaslapas izmantošana ir pakļauta Latvijas Republikas normatīvajam regulējumam. Jebkura prasība vai tiesvedība, kas ir saistīta ar šo mājaslapu, tiek sniegta tikai Latvijas Republikas tiesās.

Lietošanas noteikumu sadaļu nosaukumi tiek lietoti tikai ērtībai un netiek izmantoti, lai noteiktu Lietošanas noteikumu jēgu vai interpretāciju.