GSK mājaslapas lietošanas noteikumi

Atjaunināts: 2018. gada 13. februārī.

Šī mājaslapa (turpmāk ‘’Vietne’’) ir SIA GSK Latvia īpašums (turpmāk tekstā ‘’GSK’’). Izmantojot šo Vietni, Jūs piekrītat šiem lietošanas noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat noteikumiem, neizmantojiet šo Vietni.

GSK patur sev tiesības pēc nepieciešamības mainīt, modificēt, pievienot vai izņemt daļas no šiem Lietošanas noteikumiem jebkurā laikā. Tā ir Jūsu atbildība periodiski pārbaudīt Lietošanas noteikumus, lai konstatētu izmaiņas. Jūs varat piekļūt Lietošanas noteikumiem, izmantojot saiti šīs vietnes apakšējā daļā. Vietnes turpmāka izmantošana pēc Lietošanas noteikumu atjaunošanas nozīmēs, ka Jūs piekrītat veiktajām izmaiņām.

Mājaslapas sniegtā informācija ir vispārīga un tiek sniegta tikai izglītojošos nolūkos. Mājaslapa var saturēt informāciju par medicīniskām diagnozēm un to ārstēšanu. Nekas šajā mājaslapā nav jāuztver kā medicīniska rakstura padoma sniegšana vai rekomendācija, un uz to nevajadzētu balstīt jebkādu lēmumu vai darbību. Pēc medicīniska rakstura padomiem ir vienmēr jāvēršas pie kvalificēta speciālista.

Pasaules mēroga preces

GSK korporatīvās mājaslapas satur informāciju par tās pasaules mēroga precēm un pakalpojumiem, ne visi no tiem ir pieejami visās vietās. Atsauce uz GSK preci vai pakalpojumu GSK vietnē nenozīmē, ka šāda prece vai pakalpojums ir vai būs pieejams Jūsu atrašanās vietā.

Informācijas savlaicīgums

GSK veic darbības, lai atjaunotu mājaslapu, taču vietne var saturēt informāciju, kas ar laiku var novecot. GSK nav spējīgs sniegt un nesniedz garantiju par mājaslapā esošās informācijas uzticamību, precizitāti, piemērotību, pilnīgumu vai savlaicīgumu. Informācija šajā mājaslapā ir sniegta, kāda tā ir.

Izmantošana un Pieeja

Jūs varat brīvi pārlūkot šo mājaslapu, bet Jūs varat tikai piekļūt vai lejuplādēt materiālus no mājaslapas Jūsu personiskai, nekomerciālai izmantošanai. Visām autortiesībām un citām intelektuālā īpašuma tiesībām, ko satur lejuplādētie materiāli, jābūt saglabātām un paturētām. Bez GSK rakstveida atļaujas cita veida mājaslapā sniegtā materiāla izmantošana nav atļauta.

Piekļuve šaj tīmekļa vietnei var tikt piešķirta uz laiku un GSK patur tiesības bez brīdinajuma atsaukt vai mainīt šajā tīmekļa vietnē sniegtos pakalpojumus. GSK nenes atbildību ja jebkuru iemeslu dēļ šī vietne nav pieejama jebkādā laikā vai periodā. Gadījumos kad tiek parkāpti lietošanas nosacījumi GSK patur tiesības atsaukt, jeb pārtraukt jebkuru Jūsu piekļuvi šaj tīmekļa vietnei.

Preču zīmes/Intelektuālā īpašuma tiesības

Visas preču zīmes, kas parādās šajā mājaslapā neatkarīgi no tā, vai tās parādās lielā drukā vai ar preču zīmes simbolu, pieder GSK, tās saistītajiem uzņēmumiem, licencētājiem vai kopuzņēmuma partneriem, ja vien nav norādīts citādāk. Viss, ko Jūs redzat vai lasāt šajā mājaslapā ir aizsargāts ar autortiesībām vai GSK ir sniegusi atļauju Jums to izmantot, ja vien nav norādīts pretējais, kā arī nevar tikt izmantots citā veidā kā norādīts Lietošanas noteikumos vai mājaslapas tekstā bez GSK rakstveida atļaujas. Neviena GSK grupas kompāniju licence vai intelektuālā īpašuma tiesības (ieskaitot patentus, preču zīmes un autortiesības), vai jebkuras citas puses tiesības netiek Jums piešķirtas, izmantojot šo mājaslapu. Šo preču zīmju, autortiesību vai citu materiālu izmantošana vai nepareiza izmantošana, izņemot, kas ir šeit atļauts, ir viennozīmīgi aizliegts un tas var tikt uztverts kā autortiesību, preču zīmju vai citu likumu, statūtu vai regulējuma pārkāpums.

GSK neapgalvo, ka tai pieder vai tai ir jebkāda saistība ar jebkuru trešo pušu preču zīmēm, kas parādās šajā mājaslapā. Šādas trešo pušu preču zīmes tiek izmantotas tikai, lai identificētu preces un pakalpojumus no to attiecīgajiem īpašniekiem, un no tā nevar secināt, ka GSK ieteiktu šos produktus vai tiktu sponsorēts.

Netiek atbalstīts

Saites uz trešo pušu vietnēm var tikt sniegtas Vietnes lietotāju interesei vai ērtībai. GSK neuzņemas atbildību par mājaslapu saturu, uz kurām GSK sniedz saites un neuzņemas atbildību par informāciju vai viedokli, ko satur trešo pušu mājaslapas, kā arī par trešo pušu drošības politikas pārkāpumiem vai nolaidību.

Informācija, ko Jūs mums sniedzat

Izņemot informāciju, ko aptver mūsu Paziņojums par konfidencialitāti, jebkāda komunikācija vai materiāli, ko Jūs nododat uz vai caur mājaslapu, ieskaitot datus, jautājumus, komentārus, idejas, zinātību, vai tamlīdzīgi, un informāciju, kas ir izplatīta vebināra laikā, netiks uzskatīta par konfidenciālu un/vai saistīto ar intelektuālā īpašuma tiesībām. GSK neuzņemas nekādas saistības attiecībā uz šāda veida informāciju un var brīvi lietot, izpaust, pavairot vai publicēt šo informāciju bez jebkādiem ierobežojumiem, ieskaitot komerciālos nolūkos, nemaksājot lietotājiem par šīm tiesībām. Informācija, ko Jūs izplatāt vebināra laikā var būt pieejama arī citiem dalībniekiem.

Atbildība

Izņemot gadījumus, kad darbība ir aizliegta ar likumu un izņemot garantijas, kas ir tieši izteiktas šajos Lietošanas noteikumos, jebkurš nosacījums, garantija, tiesība vai atbildība, kas citādi būtu izteikta šajos Lietošanas noteikumos vai noteikts ar likumu, ir izslēgta.

Vietnes izmantošana ir Jūsu pašu risks un GSK nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par kaitējumiem (bez ierobežojumiem ietverot tiešu, nejaušu, izrietošu, netiešu vai soda sankciju kaitējumu vai kaitējumu, kas radies no peļņas zaudējumiem, zudušiem datiem vai biznesa apturēšanas), kas izriet no Jūsu piekļuves, izmantošanas vai nespējas piekļūt vai izmantot mājaslapu, kā arī jebkuras kļūdas vai nepilnības tās saturā. Šis ietver kaitējumu Jūsu datoram vai citam īpašumam, ieskaitot to, kas radies no datora vīrusiem vai jebkāda cita tehnoloģijām kaitējoša materiāla, kas var inficēt datoru vai citu īpašumu saistībā ar to, ka tiek izmantota šī mājaslapa, ieskaitot datu un cita satura lejupielādi no mājaslapas.

Nav uzaicinājums veikt darījumu

Šajā vietnē izvietotā informācija nav uzaicinājums vai piedāvājums ieguldīt vai veikt citus darījumus ar GSK vērtspapīriem vai ADR. Konkrēti, faktiskie rezultāti un attīstība var būtiski atšķirties no jebkuras prognozes vai viedokļa, kas izteikti šajā vietnē, un iepriekšējo vērtspapīru cenas rādītāji nekadā veidā nenorāda uz to nākotnes sniegumu.

Nākotnes pārskati

Vietne var saturēt nāotnes perspektīvas prognozes, kas ir pakļautas riskam un nenoteiktībai. Šī informacija nekadā veidā nenorada uz iespējamamjiem rezultātiem, kas var ievērojami atšķirties no faktiskajiem, ieskaitot tos riskus, kas sīki izklāstīti GSK pārskatos, kuri iesniegti līdz ar Vērtspapīru pārskatiem.

Regulējošie tiesību akti

Šo noteikumu īstenošana un mājaslapas izmantošana ir pakļauta Latvijas Republikas normatīvajam regulējumam. Jebkura prasība vai tiesvedība, kas ir saistīta ar šo mājaslapu, tiek sniegta tikai Latvijas Republikas tiesās.

Lietošanas noteikumu sadaļu nosaukumi tiek lietoti tikai ērtībai un netiek izmantoti, lai noteiktu Lietošanas noteikumu jēgu vai interpretāciju.