Podmínky použití webových stránek GSK

Aktualizace: 14. Března 2018

Tato webová stránka a webový seminář GSK pořádaný nebo propagovaný na webových stránkách (souhrnně dále jen „webové stránky“) jsou vlastnictvím společnosti GlaxoSmithKline, s.r.o. a GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o. („GSK“). Používáním tohoto webu souhlasíte s těmito podmínkami užití. Pokud nesouhlasíte, nepoužívejte tyto stránky.

Společnost GSK si vyhrazuje právo podle svého uvážení kdykoli změnit, modifikovat, přidávat nebo odstraňovat části těchto všeobecných podmínek užití. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tyto podmínky užití, zda nedošlo ke změnám. Tyto podmínky užití můžete zobrazit prostřednictvím hypertextového odkazu v dolní části webové stránky. Pokud bude webové stránky používat i po aktualizaci podmínek užití, znamená to, že souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito revizemi.

Informace uvedené na této webové stránce jsou pouze pro všeobecné informační a vzdělávací účely. Tyto webové stránky mohou obsahovat informace o zdravotním stavu a léčbě. Nic na této webové stránce nelze vykládat jako poskytování jakéhokoli druhu lékařské pomoci nebo doporučení a nelze se na tyto údaje odvolávat jako na základ rozhodování či opatření. Lékařskou pomoc vždy vyhledejte u kvalifikovaného lékaře.

Povolení uživatelé

Tato webová stránka je určena pouze pro zdravotnické odborníky. Používáním této platformy potvrzujete, že máte licenci na výkon zdravotnického povolání v zemi, pro kterou jsou tyto webové stránky určena.

Tyto webové stránky mají zvláštní oddíl pro veřejnost, zvláštní oddíl pro pacienty a zvláštní oddíl pro zdravotnické odborníky. „Zdravotnickým odborníkem“ se rozumí osoba, která může v rámci své odborné činnosti předepisovat nebo vydávat léčivý přípravek.

Oddíl pro veřejnost byl navržen jako zdroj informací, který poskytuje veřejnosti na území České republiky referenční informace týkající se léčivých přípravků GSK, včetně léků na lékařský předpis. V rámci oddílu pro veřejnost jsou k dispozici stránky pro pacienty, kterým byl předepsán léčivý přípravek popsaný na těchto stránkách. Tyto stránky zůstávají skryté při navigaci na webu a lze je zpřístupnit až poté, co člen veřejnosti potvrdí, že je pacientem, kterému byl předepsán konkrétní léčivý přípravek.

POUZE PRO ZDRAVOTNICKÉ ODBORNÍKY: Vezměte prosím na vědomí, že schválené informace o předepisování léků musí poskytnout informace o správném užívání všech léků. Před předepsáním jakéhokoli léku by si zdravotničtí odborníci měli zjistit schválené informace o předepisování daného léku ve své zemi.

Účty, hesla, zabezpečení

Pokud se rozhodnete otevřít účet (včetně nastavení ID a hesla), nesete úplnou odpovědnost za zachování důvěrnosti informací, které máte k účtu a veškeré činnosti, ke kterým dojde v rámci vašeho účtu.

Podmínky užití webového semináře

Pokud se účastníte webového semináře prostřednictvím tohoto webu, vaše identita a další osobní údaje, které zadáte při registraci, mohou vidět ostatní účastníci. Účastí na webovém semináři souhlasíte s tímto zveřejněním. Pokud se připojíte k webovému semináři, zadejte prosím jméno, které chcete, aby se zobrazilo ostatním.

Použití platformy webového semináře je na vaše vlastní nebezpečí. Společnost GSK neposkytuje žádné prohlášení ani záruku přesnosti, vhodnosti nebo úplnosti informací sdílených během webového semináře a neodpovídá za ztráty nebo škody vyplývající z používání platformy webového semináře. Nic v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti či jinak neomezuje odpovědnost společnosti GSK za osobní újmu způsobenou vlastní nedbalostí.

Záznam

Webový seminář GSK může být zaznamenán. Záznam může GSK použít v budoucnu (částečně nebo zcela) podle uvážení společnosti GSK. Například společnost GSK může umístit zaznamenaný webový seminář na své webové stránky, které jsou přístupné globálnímu publiku. Pokud bude váš obrázek, hlas a / nebo podoba zaznamenána společností GSK v důsledku vaší účasti na webovém semináři, společnost GSK vás požádá o souhlas s nahráváním v okamžiku, kdy vstoupíte do webového semináře. Pokud nechcete být nahráváni, ztlumte sami sebe a nesdílejte svůj obrázek nebo obrazovku. Z webový seminář můžete také odejít.

Celosvětové produkty

Firemní webové stránky společnosti GSK obsahují informace o celosvětových produktech a službách, které nejsou k dispozici na všech místech. Odkaz na produkt nebo službu GSK na webových stránkách GSK neznamená, že tento produkt nebo služba jsou nebo budou k dispozici ve vaší lokalitě.

Včasnost informací

Společnost GSK vynaloží přiměřené úsilí na aktualizaci těchto webových stránek, avšak některé informace mohou být v průběhu času zastaralé. Společnost GSK nemůže a nečiní záruky ani prohlášení o spolehlivosti, přesnosti, vhodnosti, úplnosti nebo aktuálnosti informací obsažených na těchto webových stránkách, včetně informací, které se sdílejí prostřednictvím webového semináře. Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou obecné povahy.

Použití a přístup

Tyto webové stránky můžete volně procházet, nicméně můžete mít přístup nebo stahovat informace z těchto webových stránek pro vaše osobní nekomerční použití. Je třeba zachovat a dodržet veškerá oznámení o autorských právech a jiných vlastnických právech obsažená ve stažených materiálech. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti GSK není jakékoli další použití materiálu z tohoto webu povoleno.

Přístup na tyto webové stránky je dočasně povolen a společnost GSK si vyhrazuje právo odvolat nebo změnit službu poskytovanou na těchto webových stránkách bez předchozího upozornění. Společnost GSK nenese odpovědnost, pokud jsou webové stránky z nějakého důvodu nedostupné kdykoli nebo po jakoukoli nějakou dobu.

Ochranné známky / majetková práva

Je třeba předpokládat, že všechny ochranné známky, které se objeví na těchto webových stránkách, ať už se zobrazují velkými písmeny nebo se symbolem ochranné známky, jsou ochranné známky GSK nebo jejích přidružených společností, partnerských společností, držitelů licenci nebo partnerů ze společných podniků, pokud není uvedeno jinak. Je třeba předpokládat, že vše, co vidíte nebo čtete na těchto stránkách, je chráněno autorským právem nebo že společnost GSK byla oprávněna tyto informace používat, pokud není uvedeno jinak a nelze je použít jinak než s výjimkou podmínek uvedených v podmínkách užití nebo v textu na webových stránkách bez písemného souhlasu společnosti GSK. Prostřednictvím těchto webových stránek se neuděluje žádná licence nebo vlastnická práva ve skupině společností GSK (včetně patentů, ochranných známek a autorských práv) nebo práva třetích stran. Používání nebo zneužití těchto ochranných známek, autorských práv nebo jiných materiálů, s výjimkou případů, kdy je zde jinak povoleno, je výslovně zakázáno a může být v rozporu s autorským zákonem, zákonem o ochranných známkách nebo jinými zákony, stanovami nebo předpisy.

Společnost GSK nevznáší žádné vlastnické nároky, ani přináležitost k ochranným známkám třetích stran, které se objevují na těchto webových stránkách. Takové ochranné známky třetích stran se používají pouze k identifikaci výrobků a služeb jejich příslušných vlastníků a z použití těchto ochranných známek nevyplývá žádné sponzorství či podpora ze strany GSK.

Zákaz podpory

Odkazy na webové stránky třetích stran se poskytují za účelem zájmu nebo pohodlí uživatelů těchto stránek. Společnost GSK nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah webových stránek jiných než GSK, na které uvádí odkazy, a nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli informace nebo názory obsažené na webových stránkách třetích stran nebo porušení nebo vynechání v zásadách ochrany soukromí třetích stran.

Informace, které nám poskytnete

S výjimkou informací, na které se vztahuje naše prohlášení o ochraně osobních údajů, je veškerá komunikace nebo materiály, které přenášíte na webové stránky nebo prostřednictvím webových stránek, včetně údajů, otázek, připomínek, nápadů, know-how a podobných informací a informací sdílených během webového semináře, považovány za nikoli důvěrnou a nevztahují se na ně vlastnická práva. Společnost GSK nemá vůči těmto informacím žádnou povinnost a může tyto informace používat, zveřejňovat, reprodukovat nebo zveřejňovat bez omezení jakéhokoli druhu, a to i pro komerční účely, a to bez nároku na odměnu pro uživatele. Informace, které sdílíte během webového semináře, mohou být přístupné i ostatním účastníkům.

Odpovědnost

S výjimkou případů zakázaných právním řádem a kromě záruk výslovně uvedených v těchto podmínkách užití, je vyloučena jakákoli podmínka, záruka, právo nebo odpovědnost, která by jinak vyplývala z těchto podmínek užití nebo z právního řádu.

Webové stránky užíváte na vlastní nebezpečí a společnost GSK v žádném případě nenese odpovědnost za škody (včetně například přímé, náhodné, následné, nepřímé nebo represivní ztráty nebo škody nebo škody způsobené ušlým ziskem, ztrátou dat nebo přerušením podnikání) vyplývající z vašeho přístupu k webovým stránkám, používání nebo neschopnosti přístupu k těmto webovým stránkám nebo případných chyb nebo opomenutí obsahu. Patří sem škody na vašem počítači nebo jiném majetku, včetně škod způsobených počítačovými viry nebo jakýmkoli jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat váš počítač nebo jiný majetek z důvodu vašeho používání tohoto webu, včetně stažení jakýchkoli souborů nebo jiného obsahu webových stránek.

Zákaz výzvy k uzavření obchodu

Nic na těchto webových stránkách nepředstavuje výzvu nebo nabídku investovat nebo uzavřít obchod s cennými papíry nebo ADR společnosti GSK. Zejména platí, že se skutečné výsledky a vývoj mohou podstatně lišit od předpovědí, stanoviska nebo očekávání vyjádřených na těchto webových stránkách a předchozí výkonnost cenných papírů nelze použít jako vodítko k jejich budoucímu výkonu.

Výhledová prohlášení

Webové stránky mohou obsahovat výhledová prohlášení, která podléhají rizikům a nejistotám, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou lišit od předpokládaných výsledků, včetně rizik uvedených ve zprávách GSK podaných u Komise pro cenné papíry („SEC“), včetně údajů společnosti GSK nedávno předložených SEC.

Společnost GSK si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit jakýkoli účet, který jste vytvořili na těchto webových stránkách, pokud porušíte podmínky užití.

Názvy oddílů používané v těchto podmínkách užití slouží pouze pro orientační účely a nelze je použít při stanovení významu nebo výkladu těchto podmínek užití.